“We moeten onze verantwoordelijkheid nemen”

Help mee de constructieve veiligheid in de bouw te verbeteren!

Aanmelden kan tot 25 januari 2019

Tijdens de werkconferentie ‘Constructieve veiligheid in de bouw verdient meer’ op 16 november 2018 gaven de 80 deelnemers aan mee te willen werken aan verbeterpunten om de constructieve veiligheid in de bouw te versterken. Bouwend Nederland, Koninklijke NLingenieurs en VNconstructeurs roepen hun leden op zich aan te melden om de actiepunten succesvol uit te voeren. Doet u mee?

Van de bijeenkomst op 16 november 2018 is een inspirerende video gemaakt. Bekijk de opvallendste uitspraken van de werkconferentie ‘Constructieve veiligheid verdient meer’.

Actieagenda geeft richting aan vervolg
De discussies in de workshops hebben geleid tot een actieagenda met verbeterpunten. Met deze actieagenda willen Bouwend Nederland, Koninklijke NLingenieurs en VNconstructeurs een concrete impuls geven aan het verbeteren van de constructieve veiligheid in de hele bouwketen.

Actiepunten:

  1. Structureel en branchebreed toepassen van het Kennisportaal Constructieve Veiligheid (voorheen Compendium Constructieve Veiligheid). Werknemers en projectmanagers in een tiental bouwprojecten worden geholpen om deze kennis goed toe te passen in de dagelijkse praktijk. Wanneer voldoende ervaring is opgedaan wordt onderzocht of – met eventuele aanpassingen – het KPCV zich kan ontwikkelen van richtlijn naar verplichting.
  2. Organiseren van professionele tegenspraak bij innovatie. In tien projecten zorgt extra capaciteit en expertise voor actieve tegenspraak bij innovatieve toepassingen. Neutrale tegendenkers krijgen de ruimte om vanuit een veiligheidsperspectief constructieve oplossingen te bekritiseren. De werkwijze(n) worden gemonitord voor leerdoeleinden.
  3. Versterken structurele aandacht voor constructieve risico’s. Nagaan welke verbeteringen nodig zijn bij het inventariseren en beheersen van  constructieve veiligheidsrisico’s in de bouwketen van initiatieffase tot en met oplevering. De verbeterde procesaanpak toepassen en monitoren bij een aantal bouwprojecten.
  4. Introductie van de hoofdconstructeur. Onderzoeken of de (her)introductie van de hoofdconstructeur wenselijk is en welke stappen hiervoor noodzakelijk zijn. In dit onderzoek zullen we niet alleen publieke maar ook private opdrachtgevers betrekken.
  5. Rondetafelgesprekken met opdrachtgevers. Doel is om de afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over constructieve veiligheid voor en na gunning te faciliteren. Hoe kunnen tijdig en adequaat de randvoorwaarden worden gecreëerd om de veiligheid tijdens projecten te waarborgen zonder dat dit leidt tot ‘verlies onder aan de streep’? Wat kunnen partijen zelf doen, en waar hebben ze elkaar voor nodig? De afspraken hieruit worden toegepast en gemonitord  in concrete pilotprojecten.
  6. Stimuleren van lerende organisatie. Welke instrumenten en initiatieven hebben zich gericht op het verbeteren van constructieve veiligheid in de afgelopen twee decennia? Bijvoorbeeld het ABC-meldpunt, het Compendium en het Platform Constructieve Veiligheid tussen 2011 en 2015. Waarom waren deze onvoldoende succesvol en wat kunnen we er nu van leren? Met voldoende aandacht voor verbeteringen op proces-, interactie- en procedureel niveau.
  7. Open vraag aan de Minister. Op basis van bovenstaande initiatieven zullen thema’s naar voren komen die relevant zijn voor de minister. Hoe kan het wettelijk en/of beleidskader worden benut ter ondersteuning van de genomen initiatieven en voor het beter naleven van veiligheidsnormen in de bouwsector?

Nieuwsgierig naar meer details? Lees de volledige rapportage van Alfons van Marrewijk: Verbetering constructieve veiligheid-werkconferentie en aanpak programma.

Doe mee aan het vervolg. We hebben u nodig!
Wilt u zich hard maken voor meer veiligheid en helpt u zo mee aan meer (werk)plezier, een beter imago en minder kosten? Meld u belangstelling voor 25 januari door een mail te sturen aan een van de onderstaande contactpersonen:

Deze contactpersonen lichten de actiepunten ook graag verder toe. Na uw aanmelding nemen zij contact met u op en ontvangt u een uitnodiging voor een werkprojectgroep die het actiepunt verder gaat uitwerken. We rekenen op uw betrokkenheid!

“We moeten onze verantwoordelijkheid nemen”

Carla Moonen, Paul Rijpstra, Maxime Verhagen

Meer informatie